میزبان صدای گرم شما هستیم

بنر با پایه


نصب راحت وآسان

داری کاور برای حمل راحت

قابل استفاده در فضای باز و ضد آب

ابزار تبلیغاتی ارزان و مناسب

محصولات
نمونه بنر با پایه
اطلاعات تکمیلی بنر با پایه

 

 

ﭼﺎپ بنر برای اﺳﺘﻨﺪ تبلیغاتی 

اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ و ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎپ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﮭﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻮح  ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺨﺎطﺐ  ﻗﺮار داده و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزه ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را در  دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﺎپ اﯾﺮان ﮐﮭﻦ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ  ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺎپ  اﺳﺘﻨﺪ ﻓﻮر ی را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺘﺮﯾﺎل از طﺮﯾﻖ  ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ ﺑﻨﺮ   در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮان ﮐﮭﻦ  ﺳﻔﺎرش و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﯾﮑﯽ از روﺷﮭﺎی ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ ارزان  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ واﺣﺪ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ اﯾﺮان  ﮐﮭﻦ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 


ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻨﺪ 

اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ  ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﺳﺎزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ درﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎطﺒﺎن اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺳﻄﺢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وﺳﯿﻊ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ھﺰﯾﻨﻪ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن اﻧﻮاع اﺳﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ  ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻗﺎب ھﺎی ھﻨﺪﺳﯽ و ﺟﺬاب روﻣﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻔﺴﻪ ھﺎی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ، ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ در ھﺘﻞ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﮐﺖ ھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ  راه در ﺟﺎده ھﺎ ، ھﻤﻪ و ھﻤﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻨﺪھﺎﯾﯽ  ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﮭﻢ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. 

 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﺎرت وﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ  ﻏﺮﻓﻪ ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ 
 ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ھﻤﺎﯾﺶ  
 ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ  
 ھﺘﻞ ھﺎ 
 ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎی ﺧﺒﺮی 
 ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ ) ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ  


اﻧﻮاع اﺳﺘﻨﺪ 


 اﺳﺘﻨﺪ اﯾﮑﺲ:  اﺳﺘﻨﺪ اﯾﮑﺲ  در دو ﺳﺎﯾﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ٩٠*٢٠٠ و ﺳﺎﯾﺰ ١٧٠*۶٠ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﺳﺘﻨﺪ اﯾﮑﺲ ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ دارد و ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺎپ را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﺳﺘﻨﺪ اﯾﮑﺲ  ھﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دارای اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﺨﻠﻒ از ١٧٠*۶٠ ﺗﺎ ٩٠*٢٠٠ را روی آن ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ 

 

 
پرسش و پاسخ