بنر با پایه

نصب راحت وآسان

داری کاور برای حمل راحت

قابل استفاده در فضای باز و ضد آب

ابزار تبلیغاتی ارزان و مناسب

محصولات

بنر با پایه بنر 90x200

توضیحات محصول :

معرفی سفارش و چاپ بنر با استند از انواع بنرها می توان به بنر با پایه اشاره نمود. این نوع بنرها با دارا بودن قابلیت ایستادن از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی هستند. پایه ها در این نوع قابلیت تغییر در اندازه داشته و در مواردی خاصی مانند نمایشگاه ها و یا فروشگاه ها جهت اطلاع رسانی یا تبلیغات استفاده می شود.  بنرهای با پایه  یکی از بهترین روش ها در تبلیغات که افزایش مخاطبان بیشتری را به دنبال دارد تبلیغات در محل کسب است. معمولا افرادی که در زمینه تبلیغات از هر ابزاری استفاده می کنند از این نوع بنرها در محل کار خود سود برده و به معرفی برند یا خدمات ارائه شده توسط خود در محل کسب می پردازند.   بنر با پایه که اصطلاحا به آن استند گفته می شود از ابزارهای مهم در تبلیغاتی میدانی است. مقرون به صرفه بودن مهمترین ویژگی این نوع بنر است. علاوه بر قیمت مناسب بنر با پایه این بنر دارای ویژگی ها...

معرفی محصول

 

 

ﭼﺎپ بنر برای اﺳﺘﻨﺪ تبلیغاتی 

اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ و ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎپ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﮭﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻮح  ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺨﺎطﺐ  ﻗﺮار داده و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزه ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را در  دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﺎپ اﯾﺮان ﮐﮭﻦ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ  ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺎپ  اﺳﺘﻨﺪ ﻓﻮر ی را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺘﺮﯾﺎل از طﺮﯾﻖ  ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ ﺑﻨﺮ   در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮان ﮐﮭﻦ  ﺳﻔﺎرش و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﯾﮑﯽ از روﺷﮭﺎی ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ ارزان  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ واﺣﺪ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ اﯾﺮان  ﮐﮭﻦ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 


ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻨﺪ 

اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ  ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﺳﺎزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ درﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎطﺒﺎن اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺳﻄﺢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وﺳﯿﻊ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ھﺰﯾﻨﻪ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن اﻧﻮاع اﺳﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ  ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻗﺎب ھﺎی ھﻨﺪﺳﯽ و ﺟﺬاب روﻣﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻔﺴﻪ ھﺎی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ، ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ در ھﺘﻞ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﮐﺖ ھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ  راه در ﺟﺎده ھﺎ ، ھﻤﻪ و ھﻤﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻨﺪھﺎﯾﯽ  ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﮭﻢ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. 

 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﺎرت وﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ  ﻏﺮﻓﻪ ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ 
 ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ھﻤﺎﯾﺶ  
 ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ  
 ھﺘﻞ ھﺎ 
 ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎی ﺧﺒﺮی 
 ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ ) ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ  


اﻧﻮاع اﺳﺘﻨﺪ 


 اﺳﺘﻨﺪ اﯾﮑﺲ:  اﺳﺘﻨﺪ اﯾﮑﺲ  در دو ﺳﺎﯾﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ٩٠*٢٠٠ و ﺳﺎﯾﺰ ١٧٠*۶٠ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﺳﺘﻨﺪ اﯾﮑﺲ ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺰ دارد و ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺎپ را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﺳﺘﻨﺪ اﯾﮑﺲ  ھﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دارای اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﺨﻠﻒ از ١٧٠*۶٠ ﺗﺎ ٩٠*٢٠٠ را روی آن ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ 

 

 

نمونه کار بنر با پایه

سوالات متداول

آیا از استند می‌توان در فضای باز استفاده کرد؟

بله امکان استفاده از استند در تمام مکان‌های باز و بسته وجود دارد.

قیمت چاپ استند تبلیغاتی چقدر است؟

برای این عمر قیمت مشخصی را نمی‌توان بیان کرد زیرا به عوامل متعددی مانند: ابعاد، متریال، نوع چاپ و... بستگی‌ دارد.