• زمینه فعالیتهای مجتمع چاپ ایران کهن چیست؟
  • مجتمع چاپ ایران کهن چه تعداد ماشین آلات در اختیار دارد؟
  • مجتمع چاپ ایران کهن چه تعداد پرسنل در اختیار دارد؟
  • مجتمع چاپ ایران کهن چه مقدار فضای کاری در اختیار دارد؟
  • ساعت کاری مجتمع به چه صورت می باشد ؟
  • مجتمع چاپ ایران کهن چه خدماتی را ارائه میدهد؟
  • مجتمع چاپ ایران کهن دارای چه توانمندی هایی می باشد؟