پیـگیری سفارشـات

راهنمای پیگیری

مشتریان گرامی می توانند به روش های ذیل سفارش خود را پیگیری نمایند

1حضوری( میتوانند با مراجعه به مجتمع ناظر چاپ کار خود باشند و حضوری کار خود را پیگیری نمایند)

2از طریق تلفن: ( میتوانید از طریق تلفن کار خود را پیگری نماید)

3از طریق سایت:(میتوانید با وارد کردن کد پیگیری در قسمت بالای سایت کار خود را پیگیری نماید.)